Algemene Voorwaarden

1) Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2) Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Cateringservice De Gelegenheid zijn vrijblijvend.

Een overeenkomst met Cateringservice De Gelegenheid komt tot stand door acceptatie van de door Cateringservice De Gelegenheid uitgebrachte offerte of bestelling in de webshop. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

3) Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Cateringservice De Gelegenheid behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

4) Betaling

Bedragen groter dan € 1.000,-:

Tenzij anders overeengekomen dient ten minste 50% van de offerteprijs door Cateringservice De Gelegenheid te zijn ontvangen uiterlijk binnen 5 dagen na acceptatie van de offerte. Alle (rest)factuurbetalingen dienen 14 dagen na cateringdatum door Cateringservice De Gelegenheid te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Cateringservice De Gelegenheid mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Cateringservice De Gelegenheid verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Cateringservice De Gelegenheid verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Cateringservice De Gelegenheid is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5) Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Cateringservice De Gelegenheid blijken.

Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6) Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Cateringservice De Gelegenheid in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

Drie dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100%

7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 75%

Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van Cateringservice De Gelegenheid als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Cateringservice De Gelegenheid aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de Cateringservice De Gelegenheid annuleringskosten.

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Cateringservice De Gelegenheid te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Cateringservice De Gelegenheid.

7) Tussentijdse beëindiging

Cateringservice De Gelegenheid is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Cateringservice De Gelegenheid niet nakomt. Cateringservice De Gelegenheid is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.

Cateringservice De Gelegenheid is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Cateringservice De Gelegenheid is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Cateringservice De Gelegenheid niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënten gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Cateringservice De Gelegenheid zijn vestiging heeft.

8) Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Cateringservice De Gelegenheid is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.

Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Cateringservice De Gelegenheid niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

9) Aanwezigheid

Cliënt is verantwoordelijk voor:

een goede bereikbaarheid.

voldoende parkeergelegenheid.

voldoende stroomvoorziening binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.

wateraansluiting met (wasmachine)kraan met schroefdraad binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.

Cateringservice De Gelegenheid behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen indien de afstand tussen straatkant en plaats van de catering groter is dan 50 meter. Ook zal extra kosten in rekening worden gebracht indien de catering niet op de begane grond afgeleverd kan worden.

10) Overmacht

In geval van overmacht heeft Cateringservice De Gelegenheid het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.

Weersomstandigheden.

Onlusten.

Stakingen.

Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

Brand of ongevallen.

Transport Belemmeringen.

Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

Iedere storing in de geregelde productie.

Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

11) Aansprakelijkheid

Cateringservice De Gelegenheid is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Cateringservice De Gelegenheid terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Cateringservice De Gelegenheid nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

12) Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten

Cateringservice De Gelegenheid behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Cateringservice De Gelegenheid heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Cateringservice De Gelegenheid te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Cateringservice De Gelegenheid heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

13) Toepasselijkheid

Op de door Cateringservice De Gelegenheid aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter.

Product titel

€ 3,45
Toevoegen